Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektas “VŠĮ „Socialinės partnerystės centro“ institucinių gebėjimų stiprinimas bei viešųjų paslaugų teikimo gerinimas”

Trukmė – 2020 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projektą finansuoja –Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis

Projekto vykdytojas – VšĮ Socialinės partnerystės centras

Projekto partneriai – Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, Dieveniškių „Ryto“ gimnazija, Marcinkonių pagrindinė mokykla,  Neformaliojo ugdymo centras, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Utenos švietimo centras, Anyksčių rajono Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcinis centras, Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – stiprinti VŠĮ „Socialinės partnerystės centro“ institucinius gebėjimus, didinti darbo efektyvumą, gerinti viešųjų paslaugų teikimą, kurti sėkmingos partnerystės ryšius tarp nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios institucijų, vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Įgyvendinant projektą susitiprintos Socialinės partnerystės centro teikiamos viešasios paslaugos (socialinė, teisinė, psichologinė) bei pagerino jų kokybę. Parengtas savanoriškos veiklos organizavimo aprašas, atnaujintos savanoriškos veiklos sutartys su esamais savanoriais, kadangi daug duomenų pasikeitė, savanorės pakeitė šeimyninį status ir kt. SPC komanda bei partneriai, patobulino savo kvalifikaciją bei kometencijas susijusias su viešųjų paslaugų teikimu. Sudarytos bent 9 naujos savanoriškos veiklos sutartys bei naujos bendradarbiavimo sutartys su trimis partneriais, įtraukiant nevyriausybines organizacijas, valstybės (savivaldybių), verslo subjektus. Sukurta SPC ilgalaikė veiklos strategija.

Pateikti 3 siūlymai kompetentingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms dėl paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, sukūrimą ir veiksmingą viešųjų išteklių viešosioms paslaugoms teikti paskirstymą. Projekto metu pravesti Žmogiškojo/asmenybės kapitalo stiprinimo mokymai, kurie sustiprino kompetencijas ugdant didesnius vaikų socialinius ir emocinius gebėjimus, organizuojant kryptingas veiklas vaikams,  siekiant auginti socialiai atsakingą asmenybę, emocinės ir socialinės raidos sutrikimų prevenciją, savižudybių, priklausomybių ir prievartos prevenciją bei  mokymai pozityvios tėvystės įgūdžiams formuoti.  Organizuoti teisės, verslumo ir socialinio verslumo mokymai, siekiant pradėti verslumo iniciatyvas, išsiaiškinti kaip geriau planuoti paslaugas, kaip įvertinti jų poreikį, kaip pasiūlyti tikslinei grupei (ypač kaip labiau pritraukti jaunimą ir senjorus) įsitraukti į veiklas ir aktyviau reaguoti, dalyvauti užsiėmimuose, išaiškinti teisinius aspektus teikiant paslaugas. Taip pat organiuoti mokymai dėl teisinių procesų, susijusių su viešojo valdymo sprendimų priėmimu, stiprinančių institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus

Organizuoti mokymai žmogaus teisių, vaiko teisių apsaugos klausimais, siekiant nustatyti nukentėjusiojo poreikius, sumažinant ilgalaikių neigiamų pasekmių riziką. Organizuoti komandos stiprinimo – psichologiniai mokymai praktinis ir patyriminis užsiėmimas paremtas smėlio terapija, taip pat praktiniai bei kūrybiniai savęs pažinimo, aromaterapijos, emocinio išsilaisvinimo, dailės saviraiškos, dailės terapijos užsiėmimai.

Instituciškai sustiprėjęs SPC kartu su savo partneriais profesionaliau atstovaus savo nariams, veiksmingiau dalyvaus viešojoje politikoje, kokybiškiau teiks viešąsias paslaugas, pagerins savanoriškos veiklos kokybę, išplėtos savanoriškos veiklos organizavimą, sustiprins ir plės  bendradarbiavimą su kitomis NVO, valstybės (savivaldybių) institucijomis ir (ar) verslo subjektais, siekiant ilgalaikės strateginės jų partnerystės, sėkmingiau įtrauks visuomenę į bendradarbiavimą su valdžios institucijomis bei aktyviau savo narių arba suinteresuotų grupių vardu dalyvaus priimant sprendimus bei teiks siūlymus kompetentingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms dėl paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, sukūrimą ir veiksmingą viešųjų išteklių viešosioms paslaugoms teikti paskirstymą.

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/socialinespartnerystes.centras

https://www.facebook.com/socialpartnershipcentre.lt/