APIE MUS

Socialinės partnerystės centras savo veikla siekia didinti socialinę įtrauktį, tenkindami viešuosius interesus, įtraukdami vaikus, jaunimą ir kitus asmenis į regioninių, nacionalinių, tarptautinių programų įgyvendinimą, švietimo, sveikatos, socialinėje, kultūrinėje ir kitose srityse. Stipriname NVO sektorių regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
● Vykdome mokymus ir teikiame konsultacijas ţmogaus teisių, vaiko teisių apsaugos, sveikatos, švietimo, sporto, socialinėje ir kitose srityse;
● Plėtojame suaugusiųjų neformaliojo švietimo iniciatyvas įgyvendindami Erasmus plus projektus ir vystydami kitas projektines veiklas;
● Teikiame psichologines, socialines ir kitas kompleksines paslaugas vaikams, jaunimui bei asmenims (šeimai), esantiems krizinėje situacijoje;
● Užtikriname vaikų, jaunimo ir šeimos gerovę, įgyvendindami kryptingas laisvalaikio užimtumo, psichoaktyvių medţiagų vartojimo ir kitų priklausomybių prevencijos ir edukacines programas, ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką bei kitus gebėjimus;
● Vykdome šeimos, vaikų, jaunimo, moterų, vyrų smurto prevencijos, intervencijos ir postvencijos veiklas;
● Ugdome socialinėje ir švietimo srityje dirbančių specialistų, savanorių kompetencijas, sudarome sąlygas kelti kvalifikaciją vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse;
● Siekiame vyrų ir moterų lygių teisių įtvirtinimo;
● Vykdome švietėjišką veiklą su emigrantais bei prieglobsčio prašytojo statusą turinčiais asmenimis.

KAS MES ESAME

Socialinės partnerystės centras yra viešoji ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 1997 metais. Pagrindinės centro veiklos apima prevencijos projektus vaikams ir sudėtingose situacijose esančioms šeimoms, jaunimui skirtas prevencijos ir intervencijos programas, pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie dėl įvairių rizikos veiksnių (pavojingos bendraamžių aplinkos ir netinkamos mokyklos, bendruomenės ar šeimos įtakos) gali būti linkę smurtauti, elgtis netinkamai, pradėti vartoti narkotines medžiagas ar pan. Socialinės partnerystės centras organizuoja veiklas kartu su savanoriais, ugdo pilietinį dalyvavimą, skatina socialinę įtrauktį, prisideda prie vaiko teisių užtikrinimo, nediskriminacijos skatinimo, teikia atsakingo ir prasmingo laisvalaikio paslaugas vaikams ir jaunimui.

Socialinės partnerystės centras (kartu su Visų šventųjų parapija) įgyvendina vaikų dienos centro projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto. Projektai skirti padėti vaikams iš vargingesnių, rizikos grupėje esančių šeimų, padeda vaikams integruotis į visuomenę ir ugdyti socialinius gebėjimus. Socialinės partnerystės centras nuo 1997 metų vykdo ES, valstybės, savivaldybės finansuojamus projektus, bendadarbiauja su valstybinėmis ir savivaldybės institucijomis, NVO, švietimo ir ugdymo įstaigomis, visuomenės veikėjais.

APIE MUS RAŠO

Šilutės profesinio mokymo centras

Biržų Aušros pagrindinė mokykla

Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centras

Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla

Kavarsko miesto biblioteka

Švietimo portalas

Bernardinai

Širvintų „Aatžalyno“ progimnazijoje

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS

Pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis SPC veiklas vykdo visoje Lietuvoje. Bendradarbiavimo sutarčių registre 2020 metais registruotos 28 bendradarbiavimo sutartys visoje Lietuvoje, iš jų: Vilniuje–8, Kaune–2, Utenoje–3, Ukmergėje–1, Anykščių raj.–3, Varėnos raj. –3, Trakų raj. –1, Šalčininkų raj. –2, Švenčionių raj. –1, Širvintų raj–2, Vilkaviškis–1, Marijampolė –1.

Iš 28 bendradarbiavimo sutarčių 14 sudarytos su partneriais iš valstybinio sektoriaus (biudžetinės įstaigos, mokyklos, bibliotekos, aukštosios mokyklos, kultūros, sveikatos, sporto ir kt. sektorių) ir 14 sutarčių sudaryta su nevyriausybinėmis organizacijomis veikiančiomis įvairiose srityse (senelių/vaikų globa, neformalaus švietimo, vaikų ir jaunimo stacionari globa, dirba su emigrantais ir kt.).

Per 2022 metus sudarytos 2 bendradarbiavimo sutartys.