Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams

Trukmė –2020 m. vasario 19 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

Projektą finansuoja –Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis

Projekto vykdytojas – VšĮ Socialinės partnerystės centras

Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybė, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Anyksčių rajono Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcinis centras ir kt.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas–suteikti kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams.

Buvo teikiamos psichologo, teisininko, socialinės, meno terapijos/neuroedukacijos konsultacijos vaikui ir šeimai(100) suorganizuoti 6 mokymai-seminarai atsakingos tėvystės įgūdžiams formuoti plėtojant pozityvių auklėjimo metodų sklaidą šeimoje Dieveniškėse, Pabradėje, Kavarske, Utenoje, Marcinkonyse, Vilniuje.

Projektas paskatino žmones netoleruoti bet kokių smurto apraiškų ir kovoti tiek su pačiu reiškiniu, tiek su jo priežastimis, kadangi svarbu kuo anksčiau išaiškinti smurtinį elgesį, užkirsti jam kelią bei ugdyti tarpusavio santykius, pagrįstus nuostata, kad smurtas yra nepriimtinas jokiomis aplinkybėmis. Projektas paskatino dalyvių socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymą panaudojant įvairius dailės terapijos metodus, siekiant auginti socialiai atsakingas asmenybes, plėtojama emocinės ir socialinės raidos sutrikimų prevencija, savižudybių, priklausomybių ir prievartos prevencija.

Projekto metu Padidinta švietėjiška veikla, kuri skatins asmenis gyventi sveikai, aktyviai ir sąmoningai, netoleruoti bet kokių smurto apraiškų, alkoholizmo, narkomanijos ir skatins kovoti su priklausomybėmis, jų priežastimis, padės laiku užkirsti tam kelią.

Projekto metu suteikta konsultavimo ir informavimo paslauga, pagalba, teikta kartu su asmeniu,  buvo analizuojama problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų, nukreipta kitų specialistų konsultacijoms; Suteiktos teisinės konsultacijos, smurto atpažinimo, reagavimo, smurto artimoje aplinkoje, taip pat kitais vaiko teisių apsaugos klausimais; Suteiktos neuroedukatoriaus/meno terapijos paslaugos šeimai bei psichologinės/pedagoginės paslaugos.

Apsilankę SPC renginiuose vaikai ir bendruomenės nariai buvo informuoti apie galimas smurto apraiškas ir jų rūšis, mokėsi jas atskirti, sužinojo, kur kreiptis pagalbos patyrus smurtą. Projektas skatino žmones netoleruoti bet kokių smurto apraiškų ir kovoti tiek su pačiu reiškiniu, tiek su jo priežastimis, kadangi svarbu, kuo anksčiau išaiškinti smurtinį elgesį, užkirsti jam kelią bei ugdyti tarpusavio santykius, pagrįstus nuostata, kad smurtas yra nepriimtinas jokiomis aplinkybėmis.

Inovatyvios menoterapijos/neuroedukacijos veiklos vaikams ir jų šeimų nariams padėjo įgyti bazinių, socialiai atsakingai asmenybei būdingų bruožų, sustiprino socialines emocines kompetencijas, kurios padeda valdyti emocinius sutrikimus, agresyvaus elgesio protrūkius, hiperaktyvumą bei padeda sustiprinti motyvaciją ir pasitikėjimą savimi, padeda savarankiškai pasirinkti ir priimti etiškus sprendimus, prisiimti atsakomybę, diegti tolerantiškumą. Taip pat tai skatino vaikus ir paauglius gyventi sveikai, aktyviai ir sąmoningai, netoleruoti bet kokių smurto apraiškų bei skatino kovoti su priklausomybėmis, jų priežastimis, padėjo laiku užkirsti tam kelią.

Pastebėtina, kad prieš vaikus daugiausiai galimai smurtavo suaugę artimi giminaičiai – tėvai ar vienas iš tėvų, globėjai (rūpintojai), broliai ar seserys, todėl pagalba turi būti teikiama ilgą laiką bei sistemingai pagal nukentėjusiojo poreikius, koordinuojama ir teikiama ne tik smurto aukai, bet ir visai nuo smurto nukentėjusio vaiko šeimai, artimiausiai aplinkai.